BLIPP #50

Selfie Drawing 13 “Chess” p 35 :: Spoken word by system voice “Oliver” reciting quotes on chess by Viktor Korchnoi, Kobe Bryant, Charles Dudley Warner, Stanley Kubrick, Neil deGrasse Tyson, Yuliya Snigir, Henry James Byron, Garry Kasparov, Kate Chopin, Madeleine Albright
blipp50StillDocumentation